Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار میکند و در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت میشود.

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1-سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانكی, گواهی سپرده
بانكی
حداقل 75%از دارایی های صندوق
1-1اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان
بورس و اوراق بهادار
حد اقل 30% از دارایی های صندوق
1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر %60از داراییهای صندوق 
1-3اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر  حداکثر %40از داراییهای صندوق 
1-4اوراق تضمین شده توسط یک ضامن  حداکثر %30از داراییهای صندوق 
-2 سهام، حق‌تقدم سهام وقرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
1-2سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر %5از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر %5از کل داراییهای صندوق
2-3سهام و حق تقدم سهام وقرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر %5از کل داراییهای صندوق
2-4سهام و حق تقدم سهام وقرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر %5از کل داراییهای صندوق
2-5اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر %5از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2-6اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر %10از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
2-7سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر %5از کل داراییهای صندوق
-3واحد‌های سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهپذاران می‌باشد

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان